Välkommen till Samhalls visslarfunktion hos Interaktiv Säkerhet

Visselblåsning handlar om att slå larm vid misstanke om allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Denna visselblåsfunktion drivs av Interaktiv Säkerhet. Interaktiv Säkerhet är en extern leverantör till Samhall.

Samhall uppmuntrar att den som misstänker att det finns allvarliga missförhållanden inom Samhall anmäler detta genom visselblåsartjänsten hos Interaktiv Säkerhet. Som visselblåsare kan du alltid vara anonym.

Om man gör en visselblåsaranmälan har man rätt till skydd enligt visselblåsarlagen (Lag 2021:890) givet vissa förutsättningar. Lagen förbjuder bland annat arbetsgivaren att vidta repressalier mot den som slagit larm om missförhållanden. Om arbetsgivaren skulle göra det ändå kan de bli skadeståndsskyldiga.

Genom att klicka på knappen ”lämna anmälan här” kommer du till anmälningssidan för att rapportera till Samhalls interna visselblåsarkanal. Du kan anmäla på olika sätt.

 • Genom att fylla i formuläret på webbsidan
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08:00-16:30. Tel: 0770-45 56 74
 • Genom att skicka brev med din anmälan till
  Interaktiv Säkerhet
  "Samhall"
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
 • Genom att skicka e-post med din anmälan
 • Vid ett fysiskt möte som begärs på något av ovanstående sätt.

För information om extern visselblåsning till behöriga myndigheter och information om meddelarskydd, anskaffarfrihet, efterforskningsförbud och repressalieförbud, se frågor och svar.

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Vilket typ av missförhållande du vill informera om
 • Var dessa har ägt rum
 • När dessa ägt rum (gärna datum och tid samt om det är återkommande)
 • Vem eller vilka som är inblandade (gärna namn och roll)
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det, eller information om du vet var det finns dokumentation som kan vara av intresse
 • Uppgifter om du har vidtagit några andra åtgärder med anledning av missförhållandena

OBS! Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten ”behandling av personuppgifter” under menyn innan du skickar in din anmälan.

Vad kan anmälas?

En visselblåsarfunktion är avsedd att hantera misstankar om allvarliga missförhållanden i som rör:

 • Ett arbetsrelaterat sammanhang som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram eller allvarliga missförhållanden relaterat till
 • Offentlig upphandling
 • Finansiella tjänster, produkter och marknader och förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • Transportsäkerhet
 • Miljöskydd
 • Strålskydd och kärnsäkerhet
 • Livsmedels- och fodersäkerhet, djurs hälsa och välbefinnande
 • Folkhälsa
 • Konsumentskydd
 • Skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem

Visselblåsarfunktionen omfattar till exempel inte mobbning, alkohol- och drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälans och hanteras vidare via Samhalls ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan anmälas?

Alla personer på en arbetsplats kan anmälas.

Däremot måste Samhall förhålla sig till gällande personuppgiftslagstiftning och gör därför en bedömning i varje ärende huruvida det kan hanteras vidare i visselblåsarsystemet eller inte.

Så hanteras din anmälan:

Alla inkomna ärenden hanteras omgående. Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer samt en verifieringskod. Dessa uppgifter ska användas för att följa ärendet, skicka in kompletterande uppgifter samt få återkoppling. Inom 3 månader från att anmälan har registrerats ges återkoppling kring bedömning och vidtagna åtgärder.

Vid en inkommen anmälan görs en bedömning huruvida det är av sådan karaktär att det kan hanteras vidare i visselblåsarfunktionen. Om ärendet inte kan hanteras i visselblåsarfunktionen uppmuntras visselblåsaren att lyfta händelsen i Samhalls ordinarie rapporteringsvägar.

Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Samhall som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Samhall och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.