Välkommen till Samhalls visslarfunktion hos Interaktiv Säkerhet

Som visselblåsare är du alltid anonym. Samhall uppmuntrar anställda, kunder, leverantörer, affärspartners och andra att rapportera misstänka händelser.

En visslarfunktion är till för att anmäla allvarliga oegentligheter eller missförhållanden på en arbetsplats. Du kan anmäla personer i ledande ställning eller i nyckelpositioner inom Samhall.

Vad kan anmälas

 • Olagliga aktiviteter
 • Finansiella bedrägerier (ex, oriktig bokföring, överträdelse av interna kontrollprocedurer, förskingring)
 • Mutor eller korruption
 • Jäv
 • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
 • Allvarlig påverkan på Samhalls vitala intressen

En visslarfunktion omfattas inte av ex. mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Samhalls ordinarie rapporteringsvägar.

Samhalls ordinarie rapporteringsvägar är:

 • Närmaste chef
 • Chefs chef
 • HR i ditt distrikt
 • Fackliga representanter

Dessutom kan du skriva till kontakt@samhall.se

Vem kan anmälas

Visslarfunktionen omfattar styrelsens ledamöter, företagsledningen, ekonomichef, inköpschef och distriktschef/industrichef. Om det föreligger misstanke om brott eller mycket allvarliga oegentligheter eller missförhållanden ska alla anmälningar oavsett person bedömas och hanteras som visselärende.

Genom att klicka på knappen "Lämna anmälan här" kommer du till anmälningssidan. Du kan anmäla på fyra olika sätt:


 • Genom att fylla i formuläret på sidan.
 • Genom att skicka e-post med din anmälan.
 • Genom att ringa till Interaktiv Säkerhet, vardagar 08.00-16.30. Tel: 0770-45 56 74
 • Genom att skicka brev med din anmälan till:
  Interaktiv Säkerhet
  Norrgatan 10
  432 41 Varberg
  Märk kuvertet med "Samhall"

Det är viktigt att du försöker lämna så mycket information som möjligt.

Anmälan bör innehålla följande information:

 • Ditt namn (Frivilligt).
 • Kontaktinformation (Frivilligt, e-postadress eller telefonnummer).
 • Vilken är din relation till Samhall? T ex Anställd, kund, leverantör, konsult. 
 • Vilken typ av oegentligheter du vill informera om.
 • Var dessa har ägt rum.
 • När det hände. Ange datum och tid och om det är något återkommande.
 • Vem eller vilka som är inblandande.
 • Dokumentation i någon form om du har tillgång till det. T ex foton, eller andra dokument.
 • Uppgifter om du vidtagit några andra åtgärder med anledning av oegentligheterna.

OBS!

Det är viktigt att du läser och är införstådd med texten "Behandling av personuppgifter" under menyn innan du skickar in din anmälan.

Så hanteras din anmälan

Alla inkomna ärenden hanteras senast under nästkommande arbetsdag av företaget Interaktiv Säkerhet som agerar externt ombud för Samhalls visslarfunktion.

Alla anmälningar får ett unikt ärendenummer. Detta nummer ska användas för att skicka in kompletterande uppgifter eller få återkoppling i ärendet.


När en ny anmälan kommer in till Interaktiv Säkerhet så avidentifieras det omgående. Detta för att säkerställa att den som anmäler har möjlighet att förbli anonym mot Samhall.

Interaktiv Säkerhet genomför en första bedömning av ärendet för att avgöra om ärendet är av sådan karaktär att det kan hanteras i visslarfunktionen.

Det avidentifierade ärendet rapporteras sedan vidare till Samhall som beslutar om anmälan kommer utredas vidare eller inte.

Interaktiv Säkerhet är helt fristående från Samhall och agerar som ojävig partner i relation till den aktuella händelsen.

Telefonsamtal med Interaktiv Säkerhet är helt konfidentiella och spelas inte in.

Interaktiv Säkerhet registrerar inga IP-adresser.