Frågor & Svar

Varför har Samhall infört en visslarfunktion?

Vi inför en visslarfunktion för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter som exempel korruption, mutor och jäv. Syftet är att ha en öppen och säker intern kanal för dem som misstänker missförhållanden; att snabbt få reda på misstankar; att öka allmänhetens förtroende och Samhalls trovärdighet både internt och externt.

Vad har det Interaktiv Säkerhet för uppgift?

Interaktiv Säkerhet fungerar som externt ombud för Samhalls visslarfunktion. Interaktiv Säkerhet tar emot och registrerar alla ärenden så att anmälarens har möjlighet att förbli anonym mot Samhall, samt fungerar som kommunikationskanal mellan utredare och uppgiftslämnare. Interaktiv Säkerhet utreder däremot inte anmälan.

Vem kan skicka in en anmälan?

En anmälan kan göras av vem som helst som iakttagit en misstänkt händelse hos Samhall. Du kan vara anställd, leverantör, kund eller någon utomstående.

Vad kan man anmäla?

En visslarfunktion är till för att upptäcka allvarliga oegentligheter. Det kan exempelvis vara olagliga aktiviteter, finansiella bedrägerier, mutor eller korruption, jäv, allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa samt allvarlig påverkan på Samhalls vitala intressen.

De uppgifter som kommer in via systemet kan innehålla känsliga personuppgifter. Integritetsskyddsmyndigheten föreskrift innehåller regler för hur sådana integritetskänsliga personuppgifter får hanteras. Behandling kräver starka skäl. Finns inte sådana starka skäl får personuppgifterna inte sparas.

Vad ska man inte anmäla genom funktionen?

Visslarfunktionen omfattar inte mobbning, alkohol- eller drogproblem, mindre allvarliga arbetsmiljöproblem, eller annat som ska anmälas och hanteras via Samhalls ordinarie rapporteringsvägar.

Vem kan man anmäla?

Det går endast att anmäla personer i ledande ställning eller nyckelpositioner inom Samhall. Det omfattas av styrelsens ledamöter, företagsledningen, ekonomichef, inköpschef och distriktschef/industrichef. Om det föreligger misstanke om brott eller mycket allvarliga oegentligheter eller missförhållanden så kommer även de anmälningarna att bedömas och hanteras som visselärende.

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till Samhall?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har Interaktiv Säkerhet säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare till Samhall utan din tydliga tillåtelse.

Kontaktuppgifter används för att Interaktiv Säkerhet ska kunna kommunicera med dig som uppgiftslämnare och ställa kompletterande frågor om en utredning samt ge dig återkoppling.

Kan jag vara helt anonym?

Du kan vara helt anonym när du lämnar din anmälan. Genom ditt ärendenummer kan du ta reda på ärendets status och om det behövs kompletterande uppgifter för att gå vidare med ärendet.

Kan jag få veta hur det går med min anmälan?

För att få information om ditt ärende kan du kontakta Interaktiv Säkerhet. Det är viktigt att du har ditt ärendenummer till hands.

Hur lämnar jag min anmälan?

Det finns fyra olika sätt att lämna sin anmälan:

  1. Du kan fylla i det förberedda frågeformuläret
  2. Du kan skicka e-post med din anmälan till samhall@whistleblower.se.
  3. Du kan ringa till Interaktiv Säkerhet vardagar 08.00-16.30. Tel 0770-45 56 74.
  4. Du kan skriva brev till Interaktiv Säkerhet på adressen: Interaktiv Säkerhet, Norrgatan 10, 432 41 Varberg. Märk kuvertet med "Samhall".

Kan jag få hjälp när jag lämnar min anmälan?

Interaktiv Säkerhet kan ge stöd om det skulle behövas för de som lämnar sin anmälan via telefon.