Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Samhall är personuppgiftsansvarig för visslarfunktionen. Adress: Samhall AB, Box 27705, 115 91 Stockholm. Telefon: 08-553 411 00.
Samhall har ett Dataskyddsombud som kan kontaktas på dataskydd@samhall.se eller telefon: 08-553 411 00.

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i visslarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: Samhall har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visslarfunktionen så att endast en särskild intern grupp inom företaget får ta del av uppgifterna. Om ärendet bedöms som ett visselblåsarärende tillsätts en utredning.


Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Samhall behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Samhall bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.